Algemene leverings- & verkoopvoorwaarden

 

Algemene leverings- & verkoopvoorwaarden

van de besloten vennootschap Molenaar Betonindustrie B.V. statutair gevestigd te Goes.

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en goederen door of namens Molenaar Betonindustrie. De wederpartij van Molenaar Betonindustrie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. De overeenkomst tussen Molenaar Betonindustrie en opdrachtgever bevat voor Molenaar Betonindustrie steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

2.    Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

3.    Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde (kost-)prijzen. Indien na het sluiten van een overeenkomst enige onvoorziene verhoging van prijsbepalende factoren (heffingen, tarieven, invoerrechten, materiaalkostenstijgingen, wisselkoers e.d.) optreedt, dan heeft Molenaar Betonindustrie het recht de kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.    De aangegeven afmetingen, technische specificaties, tekeningen, rekenwaarden, belastingen, etc. in onze aanbiedingen, drukwerk, online informatievoorziening, certificaten, technische rapporten, etc. zijn slechts een indicatie, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk door Molenaar Betonindustrie zijn gegarandeerd. Ook voor spellingsfouten in voorgenoemde uitingen kan Molenaar Betonindustrie niet verantwoordelijk worden gesteld. Op alle uitingen is het auteursrecht van toepassing.

5.    Door Molenaar Betonindustrie aangegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding, behoudens voor zover Molenaar Betonindustrie grove nalatigheid of opzet kan worden verweten.

6.    De opdrachtgever is gehouden om de geleverde goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid en schade. Direct na aflevering zijn de door Molenaar Betonindustrie geleverde goederen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de lossing direct plaatsvindt. Schade die Molenaar Betonindustrie lijdt doordat de lossing niet onverwijld plaatsvindt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

7.    Klachten betreffende onvoldoende, onjuiste of een ondeugdelijke levering moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier werkdagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk ter kennis van Molenaar Betonindustrie zijn gebracht, bij gebreke waarvan elke aanspraak op schadevergoeding komt te vervallen. Een klacht is niet ontvankelijk, wanneer schade ontstaan is door of na verwerking, montage of doorlevering. Molenaar Betonindustrie moet in de gelegenheid gesteld worden de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Indien de klacht gegrond is en indien mogelijk dient Molenaar Betonindustrie in de gelegenheid te worden gesteld alsnog voor een deugdelijke nakoming zorg te dragen. Hiervoor dient aan Molenaar Betonindustrie een redelijke termijn gegund te worden. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande goedkeuring door Molenaar Betonindustrie en mits franco toegezonden.

8.    Bij een aantoonbaar gebrek aan de door Molenaar Betonindustrie geleverde goederen is de leverancier tot niet meer gehouden dan, ter harer keuze, ofwel aanvulling van ontbrekende goederen en/of herstel of vervanging van beschadigde of ondeugdelijke goederen, ofwel een evenredige vermindering van de koopprijs.

9.    De aansprakelijkheid van Molenaar Betonindustrie is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. De aansprakelijkheid van Molenaar Betonindustrie voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw en verwerkingskosten, etc. is uitgesloten, behoudens voor zover Molenaar Betonindustrie grove nalatigheid of opzet kan worden verweten. 

10.  Bij eventuele garantieaanspraken behoudt Molenaar Betonindustrie zich het recht voor zich te beroepen op de garantievoorwaarden die gelden bij haar toeleverancier en zijn haar verplichtingen en aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever beperkt tot datgene waarop Molenaar Betonindustrie jegens haar toeleverancier aanspraak kan maken. Elke garantieafspraak en/of verplichting vervalt indien optredende gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde verwerking en onderhoud. De garantie verplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijziging of reparatie die zonder toestemming van Molenaar Betonindustrie door de opdrachtgever zijn aangebracht. 

11.  Betaling dient volledig en zonder enig beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim en is een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan. Molenaar Betonindustrie is alsdan tevens gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden. Alles onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van alle door Molenaar Betonindustrie gelede schaden en kosten. Hieronder zijn tevens begrepen administratie en buitengerechtelijke incassokosten, welke begroot worden op 15% van hetgeen de opdrachtgever inclusief rente aan Molenaar Betonindustrie verschuldigd is. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn alle vorderingen van Molenaar Betonindustrie op opdrachtgever direct opeisbaar. 

12.  Molenaar Betonindustrie is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat hij ten bate van Molenaar Betonindustrie zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

13.  Molenaar Betonindustrie behoudt zich ten aanzien van al de door haar verkochte en afgeleverde goederen de eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. Zolang geen algehele voldoening heeft plaatsgevonden, mag de opdrachtgever deze goederen niet verkopen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins belasten met een beperkt recht. 

14.  In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek is Molenaar Betonindustrie gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten of te wijzigen zolang de overmacht voortduurt. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt als overmacht: stremming van de aanvoer, defecten aan bewerkingsmachines en/of gereedschappen, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer virussen en werkonderbrekingen. In geval van overmacht kan Molenaar Betonindustrie in geen geval tot vergoeding van enige schade worden gehouden. 

15.  Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.  Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder vermelding van KvK nummer 22014716 op 7 juni 2019.